ซิน-เต๋อ-กง เป็นหัวใจในการบำเพ็ญชี่กง

ซิน-เต๋อ-กง เป็นหัวใจในการบำเพ็ญชี่กง

ซิน-เต๋อ-กง เป็นหัวใจในการบำเพ็ญชี่กง

 

"ซิน (ใจ) - เต๋อ (คุณธรรม) - กง (พลัง)" สามสิ่งที่รวมเป็นหนึ่งนี้ เป็นหัวใจ หรือหลักการที่สำคัญที่สุดในการบำเพ็ญชี่กงของชาวเต๋า ผู้ฝึกชี่กงไม่ว่า ประเภทไหนควรยึดมั่นใน "ซิน-เต๋อ-กง" นี้ หากต้องการความรุดหน้าในการฝึก เนื่องเพราะแนวทางการบำเพ็ญของชาวเต๋านั้น มุ่งเน้นที่การบำเพ็ญจิตกับการบำรุงใจ (และ กาย) ในฐานะที่เป็น แก่น ของการบำเพ็ญโดยมีคุณธรรมหรือเต๋อเป็นสารัตถะ หรือธาตุแท้ของการบำเพ็ญ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ชาวเต๋าเชื่อว่า พลังจิตที่แท้นั้น ย่อมมาจากพลังบุญ เต๋อ คือ บุญ ที่มาจากใจ (ซิน) ที่เป็นกุศลซึ่งจะพัฒนาไปเป็น พลัง (กง) ในที่สุด


"เต๋อ" ของชาวเต๋าจึงเป็นทั้งปรัชญาชีวิตอันลึกซึ้งและเป็นหลักจริยธรรม ที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับชาวเต๋าแล้ว กระบวนการในการบ่มเพาะ "เต๋อ" หรือการสั่งสม บุญโดยการบำเพ็ญชี่กงนี้ ในขณะเดียวกันต้องเป็นกระบวนการในการชำระจิตใจของ คนผู้นั้น หล่อหลอมคุณธรรมของคนผู้นั้นเข้าถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้ของ คนผู้นั้น และบรรลุถึงสัจธรรมแห่งชีวิตของคนผู้นั้นด้วย


"ซิน-เต๋อ-กง" จึงเป็นสามสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นที่ ประสานการรับรู้วิวัฒนาการของจักรวาลเข้ากับการรับรู้วิวัฒนาการของมนุษย์แบบ องค์รวม และผนึกแนบแน่นกับการปฏิบัติธรรม หล่อหลอมจิตที่กระจ่างแจ้งเข้ากับ การสั่งสมบุญบารมี และการบำเพ็ญทางจิตจนแนบสนิทเป็นหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้น ผู้ฝึกชี่กงจึงควรเอาใจใส่ทั้งสามสิ่งนี้ไปพร้อมๆ กัน อย่างไม่ให้ตกหล่นในด้านหนึ่ง ด้านใด


ซิน (ใจ) ในปรัชญาเต๋า เป็นพื้นฐานของสรรพสิ่ง มีความหมายใกล้เคียง กับคำว่า Spirit (ธรรมจิต) ในภาษาอังกฤษ ซินยังจำแนกได้เป็นใจฟ้า ใจแผ่นดิน และใจมนุษย์ พื้นฐานของใจมนุษย์คือใจที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาและเมตตา การทำใจ ให้กระจ่าง กระทำได้ด้วยการบ่มเพาะ เต๋อ (คุณธรรม) ผ่อนคลายร่างกายทั่วร่าง ขจัดความคิดฟุ้งซ่าน รวมจิตอารมณ์ให้เป็นหนึ่ง


เต๋อ (คุณธรรม) จะต้องเป็นสิ่งที่ตัวคนผู้นั้นปรารถนาเอง บ่มเพาะเอง มิใช่สิ่งที่ถูกบังคับหรือถูกยัดเยียดมาจากภายนอก การบ่มเพาะเต๋อ คือการมุ่งพัฒนา บุคลิกภาพของตัวเองให้สมบูรณ์และสูงส่งอย่างมีเจตจำนง เต๋อจึงมิอาจแยกขาดจาก เต๋า (อภิมรรค) เต๋าก่อเกิดสรรพสิ่งก็จริง แต่ผู้ที่ทำนุบำรุงสรรพสิ่งคือเต๋อ เต๋อจึงเป็น คุณสมบัติของเต๋า การกระทำที่สอดคล้องกับเต๋าเรียกว่า มีเต๋อ (มีคุณธรรม) ส่วนการ กระทำที่ไม่สอดคล้องกับเต๋าเรียกว่า ขาดเต๋อ (ไร้คุณธรรม) เพราะฉะนั้นใน เต๋า จึงมี เต๋อ และใน เต๋อ จึงมี เต๋า ทั้งเต๋าและเต๋อต่างเป็นแก่นของกันและกัน สุดยอด แห่งสามหยวน ที่กลายมาเป็น ความปรองดองกับทุกสิ่ง คือ เต๋อ นี่เอง


เต๋อ บ่มเพาะได้ 4 ทางคือ
1. บ่มเพาะเต๋อ โดยการปรียบเทียบกับมาตรฐานทางคุณธรรมที่มีมาแต่ โบราณ
2. บ่มเพาะเต๋อ โดยการปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎการเคลื่อนไหวของ เอกภาพ
3. บ่มเพาะเต๋อ โดยการใช้ชีวิตในสังคมและไม่ทอดทิ้งสังคม
4. บ่มเพาะเต๋อ โดยการฝึกพลัง (กง)


กง (พลัง) เป็นสิ่งที่ได้จากการฝึกกาย และการฝึกจิตอย่างเสมอภาคกัน อย่างสมดุลกัน เนื่องจากชาวเต๋าใส่ใจทั้งการดูแลรักษาสุขภาพให้อายุยืน และการ พัฒนาทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน เพราะฉะนั้นชาวเต๋าจึงสนใจฝึกพลังทั้งใน แบบเคลื่อนไหว ที่เรียกว่า "ต้งกง" และใน แบบนิ่ง ที่เรียกว่า "จิ้งกง" อย่างมี ดุลยภาพกัน ชาวเต๋าเชื่อว่า การฝึกที่มีดุลยภาพอย่างไม่เอนเอียงไปข้างหนึ่งข้างใด มากเกินควรนี้ จะช่วยปรับพื้นฐานพลังและคุณสมบัติของคนผู้นั้นให้ง่ายต่อการเข้าถึง ใจฟ้า บรรลุถึงสัจธรรมของเอกภาพ


เกี่ยวกับการฝึกพลังนี้ ชาวเต๋ามีความเห็นว่า "ใจที่เป็นปกติธรรมดาคือ เต๋า (อภิมรรค) และ กง (พลัง) ย่อมดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันอันเป็นปกติธรรมดานี้" เพราะฉะนั้น ชีวิตประจำวันจักต้องเป็นการฝึกพลังของตัวเอง โดยที่หัวใจของการ ฝึกพลังคือ การบำเพ็ญจิต แต่ละคำพูด แต่ละความคิด และแต่ละการกระทำของ ตัวเราที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันนี้ จักต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางคุณธรรมที่มีมา แต่โบราณกาลและเปี่ยมไปด้วยสัมมาทิฐิ


ชาวเต๋าที่แท้จักต้อง ใช้การงานของตนเป็นการฝึกพลังของตน รู้จักและ เชี่ยวชาญในการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสมดุล สงบผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ และมีสมาธิอยู่เสมอไม่ว่าในขณะกำลังทำงาน กำลังศึกษาหรือขณะกำลังทำกิจกรรม อื่นๆ ในชีวิตประจำวัน


การฝึกพลังของชาวเต๋า เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ "ปรองดอง" กับ สิ่งแวดล้อมภายนอกของตนเพื่อยังประโยชน์แก่ตน ในการพัฒนาพลังและเต๋อของ ตนยิ่งๆ ขึ้นไป หากผู้นั้นใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยในการบำเพ็ญชี่กง พลังในตัว ของผู้นั้นจะเบ่งบาน เติบโตออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นและไม่ควร ไปเร่งรัด


เมื่อใดที่ ซิน-เต๋อ-กง รวมกันได้เป็นหนึ่งเดียว ชาวเต๋าเชื่อว่าเมื่อนั้น ฟ้า-ดิน-มนุษย์ ก็ย่อมแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวเช่นกัน ความสำคัญของซิน-เต๋อ-กง สำหรับผู้บำเพ็ญชี่กงจึงเป็นสิ่งที่ย้ำเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้