มังกรลั่นกลองรบ

มังกรลั่นกลองรบ

การที่คนคนหนึ่งจะประกาศลั่นกลองรบได้ อย่างน้อยคนผู้นั้นจะต้องมีความสำเร็จในการคิด การพูด และการทำมาแล้วถึงระดับหนึ่งและสามารถชักนำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งหันมาคิด พูด และทำอย่างเขาได้ด้วย แม้จะเป็นคนส่วนน้อยในสังคมนี้ก็ตาม คนผู้นั้นจะต้องมีรากฐานแบบฝึกหัด และวิถีชีวิตในการคิด การพูด และการทำที่มีตรรกวิทยาเป็นหลักสากล และเป็นปรัชญาชีวิตขั้นสูงที่มีความลึก ความงาม และความจริงให้สัมผัสได้ถึงระดับหนึ่งด้วย

มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะคิด พูด ทำในสิ่งที่เหนือลิขิตเหนือความคาดเดา และความเป็นไปได้ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คิด พูด ทำนั้นมันต่างกับสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศทางสังคมอย่างรุนแรง

"ความจริงของความรัก" ต้องการที่จะพูดถึงคนประเภทนี้ คนที่ต้องทำทุกเรื่องด้วยลำแข้งของตนเอง ทำด้วยความจริงจัง ด้วยการเอาชีวิตของตนเองเข้าทดลอง เพื่อหาแสงสว่างให้กับชีวิตของผู้คนที่อยู่กับความมืดบอด คนประเภทนี้อาจจะเป็นคนพิเศษในสายตาของสังคมสมัยนี้ก็จริง แต่จริงๆ แล้วพวกเราทุกคนสามารถเป็นเช่นนี้ได้ เพราะในตัวของพวกเราทุกคนล้วนมีศักยภาพอันนี้ เพียฃแต่คนประเภทนี้คือคนที่สามารถใช้ศักยภาพแห่งกายและจิตของเขาได้อย่างเต็มที่กว่าคนทั่วไปเท่านั้น

.............................


ในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์ย่อมเผชิญเหตุการณ์เลยร้ายมากกว่าหนึ่งครั้งเสมอ หรือบางคนอาจเป็นสิบเป็นร้อยเหตุการณ์เลยก็ว่าได้ และแต่ละเหตุการณ์แห่งความเลวร้ายนั้น บางคราวก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวเฉพาะบุคคลในครอบครัว แต่บางทีกลับแพร่ขยายลุกลามเป็นความเลวร้ายของส่วนรวมที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายส่วนมาก อาจเริ่มตั้งแต่ระดับชุมชนเล็ก ๆ แล้วลุกลามใหญ่โตถึงระดับประเทศ บางเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านั้นอาจขยายเป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้

หากจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้ว เราจะเห็นได้ว่า แต่ละเหตุการณ์ที่ก่อผลกระทบต่อคนส่วนมากเหล่านั้น ย่อมส่งผลใหญ่หลวงต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้อีกต่อหนึ่งด้วย ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปตามธรรมชาตหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์เอง

บางคราวที่มีเหตุการ์อันส่งผลเลวร้ายต่อสภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างหนักหน่วงและจริงจังเพื่อแก้ไขเยียวยาให้ความเลวร้ายต่าง ๆ ละลายหายไป เพื่อให้โลกกลับมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองกลับคือมาใหม่ แม้ว่าจะใช้เวลากี่ร้อยปีก็ตามที

เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่กลายเป็นครูฝึกสอนให้มนุษย์และสรรพชีวิตเรียนรู้ที่จะแก้ไขความเลวร้ายและหยัดยืนต่อไป จนสามารถนำหลักการและวิธีการเยียวยาความเลวร้ายแต่ละครั้งมาเป็นแบบแผนของวิถีชีวิตคนรุ่นต่อไป ไม่ว่าเราจะเรียกหลักการเหล่านั้นว่าอะไร คำสอน คติธรรม ปรัชญา ลัทธิ หรือศาสนา ทุกอย่างล้วนเกิดจากความคิดที่จะเยียวยาแก้ไขและนาพอชีวิตมนุษย์ให้หลุดพ้นจามความเลวร้ายนานัปการเพื่อก้าวสู่ความเขษมแห่งชีวิตที่สมบูรณ์เหมือน ๆ กัน

เราไม่อาจปฏิเสธว่าสภาวะปัจจุบันนี้โลกกำลังเผชิญปัญหาและความเลวร้ายอย่างหนักหน่วง สภาพบรรยากาศของโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่บ่งบอกให้หันกลับมาทบทวนวิถีทางการดำเนินชีวิตและดำรงอยู่ ผลของการทดลองอาวุธยุทโธปกรณ์บางชนิดส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกอย่างมหันต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเราในยุคปัจจุบันกำลังหวาดวิตกอย่างหนักต่อสถานการณ์และความเลวร้ายต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่หลายคนขลาดกลัวอย่างหนัก หลายคนขาดสติ ขาดการจัดสรรกำลังปัญญาเข้มเผชิญปัญหาและความเลวร้าย หลายคนตกเป็นเหยื่อของเภทภัยเหล่านั้น

นั่นคือเหตุและผลเบื้องต้นที่ทำให้เราทั้งหลายได้หันกลับมาทบทวนตนเองว่าแท้จริงแล้ว เราต่างมีศักยภาพที่จะหยัดยืนและต่อสู้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นอยู่หรือไม่ ถ้าหากว่ามี…แล้วเราจะต่อสู้และดำเนินวิธีการอย่างไร จึงจะทำให้แนวทางการเผชิญปัญหาเลวร้ายเหล่านี้นจะไม่เป็นการต่อสู้อย่างเปลืองเรี่ยวแรงโดยเปล่าประโยชน์

เพราะสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ คือ สงครามที่เราไม่อาจเลี่ยงได้ และเป็นสงครามที่ไม่ต้องมีการประกาศอีกด้วย แต่ทุกคนต่างรู้ว่า เราทั้งหลายตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องสู้..เพื่อความอยู่รอดและหยัดยืนอย่างเข้มแข็งด้วย

ดร.สุวินัย ภรณวลัย นอกจากจะเป็นอาจารย์ประจำที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเป็นนักคิดที่สนใจเนื้องานอันเกี่ยวแก่มนุษย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ในเบื้องลึกจิตใจของมนุษย์

ด้วยวิธีคิดที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนศาสตร์แขนงจนทะลุทะลวงถึงแก่นลึกแห่งศาสตร์เหล่านี้น ดร. สุวินัย ภรณวลัย จึงได้ตระหนักถึงภารกิจอีกอย่างหนึ่ง นอกจากการสอนอันเป็นงานประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นคือนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นมาเปิดเผยและให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ไปด้วย ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้จึงได้มีหนังสืออันเป็นผลงานค้นคว้าของ ดร.สุวินัย ภรณวลัย พิมพ์เผยแพร่หลายเล่ม และผู้อ่านที่ตระหนักรู้ในสิ่งเดียวกันต่างก็เริ่มได้ซึมซับตลอดจนแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นตลอดจนแนวทางการคิดค้นคว้า เพื่อผนึกตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เรียนรู้ด้วยสติและจิตใจที่มั่นคง

มังกรลั่นกลองรบ ตอน ความจริงของความรัก คือการประกาศนัยยะแห่งการก้าวสู่สนามรบอันศักดิ์สิทธิ์นั้นของ ดร.สุวินัย ภรณวลัยนับเป็นคำประกาศที่ชัดเจนและไม่ลังเลอีกต่อไป

เพราะเราเองต่างก็รับรู้ในสถานการณ์รอบข้างแล้วว่ามีความเป็นไปอย่างไร สำนักพิมพ์ดอกหญ้าในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งของผู้ร่วมเผชิญเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้า โดยหน้าที่และเงื่อนไขต่าง ๆ แล้ว เราไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือถอยอีกต่อไปแล้ว มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้น คือ การรุกไปข้างหน้า แต่เป็นการรุกที่ได้ผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างถ่องแท้แล้วเช่นกัน

มังกรลั่นกลองรบ ตอน ความจริงของความรัก ที่เรานำเสนอต่อผู้อ่านร่วมชาติเล่มนี้เป็นการยืนยันในเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ที่เราจะขันอาสาเป็นผู้ถือธงรบเดินไปพร้อมกับเหล่าผู้กล้าร่วมแผ่นดิน เพียงแต่ขอเสียงกลองรบจงระรัวลั่นจากผู้ร่วมแผ่นดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะที่เด็ดขาดบริสุทธิ์ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เพียงแต่ขอเสียงกลองรบจงระรัวลั่นจากผู้ร่วมเผ่าพันธ์ทั้งหลายให้กระหึ่มเถิด แล้วเราจะรับรู้จากสัมผัสแห่งวิญญาณอันแกร่งกล้าบริสุทธิ์ของเราทั้งหลายว่าสงคราม ณ สมรภูมิอันศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะเป็นผู้ชนะ

ในนามแห่งมนุษยชาติผู้กล้าทั้งหลาย เราจะเผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้ายในสถานการณ์อันคับขันเหล่านี้ด้วยกัน เราเชื่อมั่นในสำนึกและจิตวิญญาณของเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ทุกคน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้