คมดาบซากุระ 2 : “นรก” ของชนชั้นกลางล่างกำลังมาเยือน (13) โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย (20 มีนาคม 2556)

คมดาบซากุระ 2 : “นรก” ของชนชั้นกลางล่างกำลังมาเยือน (13) โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย (20 มีนาคม 2556)นรก” ของชนชั้นกลางล่างกำลังมาเยือน (13)

โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย

20 มีนาคม 2556โครงการกู้นี้ทำเพื่อเอาเงินมาให้ แม้วโกง
ขณะที่คนชั้นกลางล่างและคนไทยจะได้หนี้ไปรัฐบาลนี้กำลังจะกู้เงินรอบใหม่จำนวนกว่า 2 ล้านล้านบาทมาลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและสร้างความเจริญให้ประเทศไทย การลงทุนดังกล่าวมันเป็นความจำเป็นของประเทศนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงหรือ?เพื่อให้เกิดปัญญา การหาข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากกว่าจะใช้ความรู้สึก การตรวจสอบการศึกษาในอดีตของประเทศที่พัฒนาแล้วจะเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกเงินกว่าให้นักการเมืองลองทำดูก่อนหากไม่สำเร็จก็ยกเลิก ครั้งนี้เริ่มที่ประสบการณ์ของนานาชาติก่อนเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนก็ดีเพราะเป็นประเทศที่ “ทุน” เสียหายไปจากสงครามโลกครั้งที่ 2 การลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นพลิกฟื้นกลับมาได้หรือไม่ คำตอบคือใช่ แต่ “ทุน” กายภาพที่เป็น อิฐ หิน ดิน ทราย และ ปูนซีเมนต์ ล้วนมิใช่ปัจจัยแห่งความสำเร็จแต่เพียงลำพัง หากแต่คุณภาพของ “ทุน” มนุษย์ต่างหากที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างประเทศมากกว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นในตารางที่ 1 ช่วงหลังสงครามระหว่างปี 1953-71 เฉลี่ยร้อยละ 8.81 ต่อปี แสดงที่มาจากจำนวนหรือปริมาณของ “ทุน” ที่เพิ่มขึ้นมาเพียงร้อยละ 23.8 ของ 8.81 เท่านั้น ปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตคือ ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต หรือ Total Factor Productivity (TFP) ต่างหากที่มีผลต่อการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 55.2 ของ 8.81 ในกรณีญี่ปุ่น และร้อยละ 47.8 ของ 4.0 ในกรณีสหรัฐฯ ในช่วงเวลาใกล้ๆ กัน แบบแผนการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดในกรณีของจีนในตารางที่ 2 ก็เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงการปฏิรูปปี ค.ศ. 1978-99 กับก่อนการปฏิรูป TFP ของจีนก็เพิ่มขึ้นมาจากติดลบร้อยละ 5.9 มาเป็น 23.9 ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นจากร้อยละ 6.46 มาเป็น 9.72 ต่อปีเพราะการสะสมทุนที่มีผลต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 56.8 เป็น 48.3TFP จึงเป็นปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนอกเหนือไปจาก จำนวนหรือปริมาณของทุน หรือ แรงงาน ที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิต เช่น การปฏิรูปสถาบันที่สำคัญของประเทศ หรือการเปิดประเทศต่อการค้าและการลงทุน อันมีผลทำให้กลไกตลาดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้มาจากการเพิ่มในคุณภาพของคน เช่น ความรู้ และคุณค่าของสถาบัน เช่น การไม่โกง มิใช่จากการเพิ่มในปริมาณทุน หรือแรงงานแต่เพียงลำพังการจะเปลี่ยนเศรษฐกิจจากการเจริญด้วยการลอกเลียนแบบ (imitation-based economy) มาเป็น เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ (innovation-oriented economy) ที่ “คนหูกระต่าย” พร่ำเพ้ออยากจะให้เป็นจากการดำเนินโครงการนี้จึงไม่สามารถทำได้จากทัศนคติของการโกงหรือด้อยซึ่งความรู้ความสามารถของคนในประเทศ พูดง่ายๆ ก็คือ เพิ่มจำนวน “ทุน” หรือแรงงานอย่างเดียวไม่ทำให้ประเทศเจริญ ต้องเพิ่มที่ “ปัจจัย” ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ ทุน และแรงงานที่มีอยู่ในยุคเศรษฐกิจโตเร็วของญี่ปุ่นช่วงทศวรรษที่ 1960 ก็มีการสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกขึ้นมาเชื่อมต่อระหว่างโอซะกะกับโตเกียว ประสบการณ์ของการพัฒนาโดยวิธีเพิ่ม “ทุน” กายภาพมิได้เป็นสูตรสำเร็จในการพัฒนาแต่อย่างใดไม่ ในช่วงโตเร็วระหว่างปี ค.ศ. 1955-1970 ในรูปที่ 1 การลงทุนโดยรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นมีทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นในอัตราการเจริญเติบโต แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มิได้มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดเหตุก็เพราะประสิทธิภาพในการลงทุนโดยรัฐบาลเริ่มลดน้อยถอยลงดังแสดงโดยตารางที่ 3 อันเนื่องมาจากการโกงหรือฉ้อฉลโดยนักการเมืองเป็นสำคัญ การสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยเหตุผลทางการเมืองไปจังหวัดบ้านนอก เช่น นิงิกะตะ บ้านเกิดและเขตเลือกตั้งของนายกฯ ทะนะกะผู้ถูกฟ้องร้องจากคดีรับสินบนการซื้อเครื่องบินจะแตกต่างอย่างไรกับการสร้างรถไฟความเร็วสูงของไทยที่ไม่มีแผนการศึกษาฯ หรือรายละเอียดอะไรเลย มีเพียงกระดาษจาก พ.ร.บ.กู้เงินไม่กี่แผ่นรัฐบาลนี้จึงริเริ่มลงทุนทำให้ประชาชนเป็นหนี้จำนวนมหาศาลโดยมิได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จและล้มเหลวจากประเทศอื่นๆ แต่อย่างใด เป็นการลงทุนโดยเอาการเมืองนำอย่างมืดบอดโดยแท้สำหรับกรณีประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างจากประเทศอื่นๆ แต่อย่างใด ผลการศึกษาจากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของไทยในทิศทางเดียวกันในช่วงสั้นๆระหว่างปี ค.ศ. 1971-1976 เช่นเดียวกับการลงทุนโดยรัฐบาลไทยที่แสดงโดยรูปที่ 3 โดยหลังจากปี 1975 ก็มิได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อันจะแสดงถึงการสร้างความเจริญเติบโตให้กับชาติด้วยการลงทุนของรัฐบาลแต่อย่างใดผลจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ได้สนับสนุนแนวคิดการลงทุนโดยรัฐบาลโดยการเพิ่มในจำนวนหรือปริมาณปัจจัยการผลิต เช่น ทุน หรือแรงงาน แต่อย่างใด เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำเนื่องจากรัฐบาลมักจะมีแนวโน้มที่จะโกงหรือฉ้อฉลในการลงทุนจากเงินประชาชนมากกว่าการลงทุนโดยเอกชนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะมีเจ้าของที่แท้จริงดูแลเงินของตนเองอยู่รัฐบาลต้องตอบโจทย์เรื่องนี้เพราะคำชี้แจงและข้อมูลไม่ได้สนับสนุนหรือหักล้างข้อเท็จจริงที่นานาชาติรวมถึงไทยเคยประสบพบมาจากการลงทุนประเภทนี้แต่อย่างใด ยิ่งบอกว่าคนชั้นกลางล่างจะได้ประโยชน์จากการเก็บค่าโดยสารราคาถูก (กว่าต้นทุน) ยิ่งโกหก คนรวยเท่านั้นจะเป็นผู้มีโอกาสได้ใช้มากที่สุด จะมีพวกคุณสักกี่คนมีโอกาสได้ใช้มากเท่าคนรวย แต่หนี้ที่เกิดเป็นของพวกคุณเท่ากับเขาจริงไหม?


 

 

 

 

 


หมายเหตุ : เส้นตั้งฉากกับแกนนอนและเส้นลูกศรตั้งแต่รูปที่ 1-3 เป็นของผู้เขียน 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้